Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor deelnemers van TYX Boxing of de White Collar Boxing Club. Deze voorwaarden zijn van toepassing door acceptatie daarvan na inschrijving bij TYR Boxing of de White Collar Boxing Club.

2.De deelnemer is lid van TYR Boxing of de White Collar Boxing Club na het invullen en aanleveren via de website van het  digitale aanmeldingsformulier en acceptatie daarvan, tot aan het per e-mail opzeggen van het lidmaatschap, via info@tyrboxing.nl.

3. De White Collar Boxing Club is een businessclub waar commerciële doelen worden nagestreefd. Bij de kosten daarvan wordt BTW in rekening gebracht. Of deze BTW al dan niet kan worden verrekend is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De White Collar Business Club is daarvoor niet aansprakelijk.

4. Na acceptatie zal het lidmaatschap voor 12 weken ingaan. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch voor 12 weken voortgezet. Als na die periode niet tijdig (zie artikel 5 hierna) wordt opgezegd, zal het lidmaatschap steeds na afloop van een periode van 12 weken voortgezet.

5. Opzeggen dient via e-mail te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De deelnemer ontvangt na opzegging een bevestiging van de opzegging.

6. Gedurende het lidmaatschap is steeds vooraf maandelijks het geldende tarief verschuldigd. De deelnemer zal dit via automatische incasso voldoen.

7. Als een betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, of wordt gestorneerd, zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. De deelnemer krijgt dan de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Als dan niet is voldaan, is TYR Boxing gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

8. Als niet aan enige betalingsverplichting is voldaan kan aan de deelnemer de toegang worden geweigerd.

9. Als de deelnemer geblesseerd raakt voor een periode langer dan een maand, kan in overleg met TYR Boxing de betaling worden stilgezet. Als de deelnemer hiervoor in aanmerking wil komen, dan zal hij dat direct na het ontstaan van de blessure moeten melden, via info@tyrboxing.nl. TYR Boxing treedt na ontvangst van dit verzoek in overleg met de deelnemer en kan besluiten om betaling stil te zetten.

10. TYR Boxing en White Collar Boxing is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden ten behoeve van marketing doeleinden voor TYR Boxing en White Collar Boxing. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

11. Onderdeel van de activiteiten van TYR Boxing zal zijn het volgen van training- en coaching meer specifiek op het gebied van boksen en andere sportactiviteiten.

12. Het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van deze keuring kunnen trainingsdoelen aanscherpt worden.

13. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient de deelnemer dit altijd voorafgaand te melden. Vervolgens wordt beslist of deelname verantwoord is.

14. Als tijdens een activiteit aan de instructeur blijkt dat de deelnemer geblesseerd raakt of om andere redenen de activiteit niet kan vervolgen, dan kan de instructeur de deelnemer opdragen om de activiteit te staken. De deelnemer zal dan deze opdracht naleven en de activiteit staken.

15. De deelnemer is zich ervan bewust dat het deelnemen aan de activiteiten bij TYR Boxing en White Collar Boxing en met name het beoefenen van boksen risico’s met zich mee kan brengen en verklaart hierbij dat hij/zij uitsluitend op eigen risico deelneemt en dat kosten van enig ongeval of letsel alsmede eventuele gevolgschade geheel door hem/haar worden gedragen.

16. Tevens vrijwaart de deelnemer TYR Boxing en White Collar Boxing vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.

17. De deelnemer zorgt zelf tijdig voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.

18. De deelnemer verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een boksactiviteit of training waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt.

19. TYR Boxing en White Collar Boxing behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site www.tyrboxing.nl en 
www.whitecollarboxing.nl/ worden geplaatst en aan de deelnemer is gemaild.

20. Tijdens de COVID19 periode moet elk deelnemer zich aanhouden aan de protocol dat TYR Boxing hanteert.

21. De deelnemer bevestigt bij elk bezochte training dat hij/zij gezond is en geen COVID19 symptomen heeft.

22. TYR Boxing mag de deelnemer naar huis sturen als de trainer twijfelt aan de gezondheid van de deelnemer.